Muhasebe, Mali Müşavirlik ve Yönetim Danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız.

Global iş ortamında, daha az kaynakla daha çok getiri elde etmek isteyen işletmeler, değişken finansal kaynaklarla ticari riskleri aşarken, teknoloji ve iş süreçlerindeki hızlı değişimin ve globalleşmenin getirmiş olduğu ağır ekonomik zorlukların üstesinden gelmeyi gerektiren yoğun bir baskıya maruz kalmaktadır..

-Globalleşen dünyada bilgi çokluğunun ve buna bağlı olarak bilgi kirliliğinin olduğu, nitelikli bilginin her geçen gün önem kazandığı ve konunun uzmanları dışında uzmanlık gerektiren konular hakkında her şeyi bütün ayrıntılarıyla biliyor olmanın imkan dışı olduğu bir ortamda, işletme kaynaklarını etkin ve verimli kullanma telaşı içerisinde işletme varlıklarını kararlarıyla yönlendirmek durumunda olan işletme sahip ve/veya yöneticilerini işletme kaynaklarını yönlendirirken profesyonellerden profesyonel destek almalarını zorunlu kılmaktadır.

-Bütün bu zorluklarının ve işletme beklentilerinin farkında olarak işletmelerin finansal faaliyetlerini, rekabete yönelik performanslarını etkileyecek güncel ve geleceğe dönük mali risklerini dikkate alarak bilgiyi değere dönüştürüyor ve Detay Mali Müşavirlik olarak işletmelere profesyonel Çözüm Ortağı oluyoruz.

-Müşavirliğimiz, ikinci sınıf defter tutan esnaftan, şahıs şirketlerinden kurumsal şirketlere kadar geniş bir müşteri portföyüne sahiptir.

-Müşavirliğimizin son yıllardaki hızlı büyümesini, sunduğumuz hizmetin kalitesine, giderek artan dinamik, sofistike ve rekabetçi pazarda başarılarını büyüyerek sürdüren müşterilerimize olumlu yönde yansımaktadır.

-Müşterilerimizin başarısı bizim performansımızın ölçüsüdür.

-Ayrım yapmadan geniş müşteri yelpazesini oluşturan tüm küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere aynı kalitede muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Hizmetlerimiz

-Kurmayı düşündüğünüz İŞİNİZDE, size en uygun işletmenin SEÇİMİNDE yanınızdayız... Şirketinizin GENEL KURUL, deviri/birleşmesi, adres/ünvan/sermaye değişiklik işlemlerini titizlikle takip ediyoruz.

-Takibi zorunlu DEFTERLERİ yasaların öngördüğü usul ve şekil şartlarına uygun olarak kayıt ediyor, muhafazasını ve izahlarını yapıyoruz.

-Muhasebe kayıtlarınızı tek tek incelenmekteyiz ve her bir işlemin yasalar karşısındaki durumlarını değerlendirmekteyiz.

-Vergi incelemeleriniz öncesi, incelemeye hazırlık, inceleme devam ederken ve sonuçlanıp inceleme raporuna dönüşene kadarki süreci adınıza takip etmekteyiz

-Vergi mahkemeleriyle danıştay nezdinde her türlü vergi dava ve temyiz dilekçelerini hazırlıyor ve takibini yapıyoruz

-Muhasebe ve raporlama sisteminizi kuruluyor, kontrol ediyor ve raporluyoruz

-Personellerinizi ve Cari Hesaplarınızı takip ediyor ve raporluyoruz

Kurmayı düşündüğünüz işletmenizin türünün tespit edilmesi;

Şahıs Şirketi, Limited Şirket, Anonim Şirket, Yabancı Sermayeli Şirket vs. avantaj ve dezavantajları ile birlikte değerlendirilirek size en uygun işletme türü tespit edilerek karar verilir,

Açılış için resmi kurum başvurularının yapılması;

Vergi Dairesi / Sosyal Güvenlik Kurumu / Belediye / Ticaret Odası / Meslek Odası başvuru evrakları hazırlanır, gerekli izinler alınır ve başvurular yapılarak adınıza işlem takipleri yapılarak sonuçlandırılır

Genel Kurul Hizmetleri

Profesyonel çözüm ortağınız olarak pratik ve opsiyonel çözüm önerilerimizle genel kurul işlemlerinizi hızlı bir biçimde sonuçlandırıyoruz....

BU HİZMET KAPSAMINDA...

- Anonim / Limited Şirket Genel Kurul işlemleri,
- Şiket / İşletme Kapınış (Tasfiye) işlemleri,
- Şirket Birleşme ve Bölünmeleri işlemleri,
- Anasözleşme Değişiklikleri,
- Sermaye Artırımı veya Azaltımı işlemleri,
- Adres Değişiklikleri,
- Şube Kapanış işlemleri,
- Otakların Hisse Devir işlemleri,
- Şirket Satınalma / Satış Değerlemeleri (Due diligence),
- Yönetim Yetki Devri ve Kısıtlamaları,
gibi Türk Ticaret Kanununda yer alan tüm işlemler de size destek sunabiliriz.
Personel Bordrolama & Cari Hesap Takibi

Yoğun temponuzda ayrıntılarla ve sorunlarla biz ilgileniyor, belgelendiriyor, takip ediyor ve sürekli güncel bilgiler halinde soft ortamda isteğinize uygun olarak anlık raporluyoruz....

Personel Özlük İşlemleri takibi ve Bordrolama hizmeti...

Ayrı bir Tecrübe ve Uzmanlık gerektiren Personel Özlük İşlemleri ve Bordrolama alanında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm hizmetleri size dışarıdan tam destek ile sunabiliriz.

Böylece kendi personeliniz ile ilişkilerinizi daha sağlıklı sorunsuz kılabilir, hem işlerdeki verimliliği arttırabilir hem de bu yöndeki işlerinizi takibi için ihtiyaç duyacağınız ilave personel maliyetlerinize önemli katkılar sağlayabiliriz

Personel Özlük İşlemleri takibi ve Bordrolama hizmeti kapsamında...
İşi uzmanına bırakın gereksiz sorunlarla uğraşmayın....
Verilecek bu hizmet aşağıda liste halinde verilen iş ve işlemleri kapsar;

Personelin özlük dosyalarının tutulması; Aşağıda listelenen ve personel özlük dosyası için ihtiyaç duyulan belgelerin temin edilerek muhafaza edilmesi amacıyla PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI oluşturulması, muhafazası, ihtiyaç halinde sunulması ve izahının yapılması;

1. 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,
2. Sağlık raporu (Sağlık ocağı aile hekiminden veya devlet hastanesinden alınır. – Özel hastane GEÇERSİZDİR.-)
3. İkametgah (E-Devlet veya muhtardan alınır.),
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5. Adli sicil kaydı (E-devletten veya adliyeden alınır.),
6. Diploma fotokopisi (En son mezun olunan eğitim kurumu diploması),
7. SGK Hizmet dökümü (Teşvik kontrolü için kullanılır),
8. Aile durum bildirim formu (Form içeriği bilgiler doldurularak imzalanır.),
9. İş sözleşmesi (BÜTÜN SAYFALARI mutlaka imzalı olmalı),
10. Bilgi güvenliği taahhütnamesi (BÜTÜN SAYFALARI mutlaka imzalı olmalı),
11. Görev tanımı (İsteğe bağlı).

• İşe giren ve/veya işten ayrılan ve/veya raporlu personellerin kanuni bildirimlerinin yapılması,
• Yeni işe alınacak personelin SGK, Vergi ve KOSGEB teşvik başvuruların yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
• Personelin İhbar ve/veya Kıdem Tazminatı ile diğer yasal yükümlülüklerinin hesaplanması,
• Personel iş aktifinin sonlandırılması için gerekli evrakların hazırlanması, imzaların alınmasının ve özlük dosyasında muhafaza edilmesinin sağlanması,
• Personelle yaşanacak (İşe geç gelme, işe gelmeme, verimsizlik, iş yeri uyumsuzluğu vs..) ihtilafların çözümü için ihtiyaç duyulacak hukuki desteğin verilmesi ve hukuki prosedürleri için hazırlanması gerekli evrakların hazırlanması, imzaların alınmasının ve özlük dosyasında muhafaza edilmesinin sağlanması,
• Aylık personel ücret bordrolarının yasaların öngördüğü içerik ve şekil şartlarına uygun olarak hazırlanması,
• Aylık personel ücret ödeme listelerinin hazırlanması, yönetici onayının alınması ve ödenmesi amacıyla bankaya gönderilmesi,
• Aylık SGK bildirimlerinin hazırlanarak imzalanmak suretiyle yasa süresi içerisinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimlerinin yapılması,
• Aylık personel vergi bildirimlerinin (Muhtasar beyannamesi) hazırlanarak imzalanmak suretiyle yasa süresi içerisinde ilgili Vergi Dairesine bildiriminin yapılması,
• Aylık Vergi ve SGK ödemelerinin zamanında yapılanmasının sağlanması,

Cari Hesap takibi hizmeti...

Yoğun iş temponuz içerisinde bırakın müşterinizden alacaklarınızı ve satıcıya olan borçlarınızı biz takip edelim.

Müşteri ve satıcılarınıza ait cari hesaplarınız için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm hizmetleri size dışarıdan tam destek ile sunabiliriz.

Bu yolla işinizdeki verimliliği arttırabilir, alcağınız ve borcunuzla ilgili hukuki süprizlerle karşılaşmaz, hem de cari hesap takibi için ihtiyaç duyacağınız ilave personel maliyetlerinize önemli tasarruf sağlayabiliriz.

Cari Hesap takibi hizmeti kapsamında...

Yoğun iş temponuz içerisinde bırakın müşterinizden alacaklarınızı ve satıcıya olan borçlarınızı biz takip edelim....

Verilecek bu hizmet aşağıda liste halinde verilen iş ve işlemleri kapsar;

• Müşteri ve satıcıların ay içerisinde kesilen faturaları ile düzenlenen ödeme belgeleri her bir müşteri ve satıcı için ayrı ayrı olmak üzere kayıtlarının yapılması,
• Ay sonu veya ödeme / tahsilat dönemlerinden önce karşı firmalarla irtibata geçilerek her biri ile karşılıklı mutabakatlarının yapılması,
• Tahsilat ve ödeme listelerinin hazırlanması,
• Yönetimin talep etmiş olduğu raporların hazırlanması

Defter Tutma hizmeti

Yasalara göre takibi zorunlu DEFTERLERİNİZİ (Yevmiye defteri, Defter'i Kebir, Envanter defteri, Damga Vergisi defteri, Yönetim Kurulu / Müdürler Kurulu Karar defteri, Genel Kurul Müzakare ve Karar defteri, Ortaklara Pay defteri ) yasaların öngördüğü usul ve şekil şartlarına uygun olarak kayıt ediyor, muhafazasını ve izahlarını yapıyoruz.

Defter Tutma hizmeti kapsamında...

İşi uzmanına bırakın gözünüz arkada kalmasın....

Verilecek bu hizmet aşağıda liste halinde verilen iş ve işlemleri kapsar;

• Yılbaşı açılış defter tasdiklerinin yaptırılması,
• Aylık bazda fatura, ödeme makbuzu, tahsilat makbuzu, çek, senet, banka ekstreleri vb. her türlü yasal belgelerinin kanunlara uygun kayıtlarının tutulması,
• Aylık / Üç Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamesi, Ba Bildirimi, Bs Bildirimi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi beyan ve/veya bildirgelerinin hazırlanarak imzalanmak suretiyle Vergi Dairesine bildirimlerinin yapılarak tahakkuklarının alınması,
• Muhtasar Beyannamelerinin ve SGK Bildirimlerinin hazırlanarak imzalanmak suretiyle Vergi Dairesi ve SGK ‘ya bildirimlerinin yapılarak tahakkuklarının alınması,
• Yıllık Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile eklerinin hazırlanarak imzalanmak suretiyle Vergi Dairesine bildirimlerinin yapılarak tahakkuklarının alınması,
• Yılsonu defteri yazdırarak kapanış tasdiklerini yaptırmak.